Doppler’ in Herkes gibi rutin olarak süregelen yaşantısına karşı babasının da ölümüyle beraber tahammülsüzlüğü artar. Ormanda bisikleti ile kaza yaptığı andan sonra tüm yaşantısını ve ilişkilerini gözden geçirir ve kararlarını uygulamaya başlar. Avcı toplayıcı atalarına dönme isteği ağrı basan Doppler doğru bir karar verdiğinden emindir ve mutlu olacağını düşünür. Her şeyi bırakıp, yani, -neredeyse- her şeyi bırakıp ormana yerleşir.

Her ne kadar her şeyi bırakıp gitmek istese de bir türlü bunu tam olarak başaramaması dikkatimi çekiyor. Mesela hırsızlık yapması, evine yakın bir ormanda yaşaması, ara sıra çocuklara bakmak zorunda kalması, şehre inip süt anlaşmaları yapması. Ne tam olarak istediği avcı…


Kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmek için İspanya’dan Mısır’a; Çobanlıktan billuriye dükkanında çalışmaya varan bir öykü. Santiago’nun belirli bir dönem içerisinde yaşadıklarına ve aldığı derslere şahit olurken kendimizi bir anda İspanya’da yüzümüze Afrika’dan esip gelen rüzgârı hissederken, bir anda Mısır’da sıcak kumların üzerinde seyahat ederken buluyoruz. Tüm bunların yanı sıra baştan sona kadar Santiago kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmeye çalışırken biz de kendi kişisel menkıbemizi bulmaya çalışıyoruz.

İşaretleri yorumluyor, acaba hayatımızda kaç tane böyle işareti sırf yüreğimizin sesini duymayı unuttuk diye kaçırdığımızı düşünüyoruz. “Bir şeyi gerçekten istediğin zaman, arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren iş birliği yapar” demişti yaşlı kral Melkisedek. Kelimelerin ötesindeki…


Sermayenin kar elde edebileceği yeni alanlar olan sağlık eğitim, güvenlik gibi kamu hizmeti alanlarının özelleştirilmesi, özel sektörün hızla bu alanlara girmesi, sermaye akışının önündeki tüm engellerin kaldırılması uygulamalarını içeren neoliberalizm; siyasal alandan iktisadi alana müdahaleyi reddederek ticari düzenlemelerin tamamiyle piyasaya bırakılmasını vurgulamıştır. Neoliberalizm kar elde etme gözüyle bakılmayan insani kuruluşları dahi metalaştırır ve ekonomikleştirir.

§“Özel mülkiyet hakları, bireysel özgürlük, serbest piyasa ve ticareti savunan ve girişimci özgürlüklerin en üst düzeye çıkarılmasıyla insanlığın refahının gelişebileceğini ileri süren ekonomi politik teorisidir.” (David Harvey, 2007, “Neoliberalism as creative destruction”, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Sayı, 610, sayfa…


İzlediğimiz İndependence Day (Kurtuluş Günü) film analizine başlamadan önce filmin İdealizm teorisi üzerine kurulu olduğunu belirterek öncelikle kısaca Uluslararası İlişkiler Teorilerinin kurucu ideolojilerinden olan İdealizmin ne olduğundan kısaca bahsetmek çalışmanın selameti açısından faydalı olacaktır.

İdealizm uluslararası ilişkiler teorisinin kurucu geleneklerindendir. Buna rağmen Uluslararası İlişkiler uzmanları ve uygulayıcıları üzerindeki etkisi yıllar geçtikçe azalmıştır. Çünkü İdealizmin Başkan Woodrow Wilson’un, ilkeleri MC ve sonrasında BM gibi uluslararası örgütler olarak kurumsallaştığı zaman bile 1. Dünya savaşı sırasında yapabileceğini iddia ettiği gibi “dünyayı demokrasi için güvenli hale getirme” amacının başarısız olduğu görülmüştür. İdealizmin iddiası insanlar ancak birbirleriyle gerçekten ve dürüst bir şekilde iletişim kurmalarına izin…


Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Paris X, Dijon, Cenevre ve İstanbul Hukuk Fakültelerinde öğretim üyeliği yapan Bülent Tanör; Üçüncü Dünya Ülkelerinde Siyasal Sistemler dersleri de verdi. Özellikle İnsan hakları ve Anayasa Hukuku konusunda yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Tanör’ün yayımlanmış 22 kitabı ve çok sayıda bilimsel makalesi vardır.

Evet minik bir yazar tanıtımından sonra gelelim kitaba; bu kitap bizim bir dönemde gördüğümüz Türk Siyasal Hayatı dersinin yardımcı kitabıydı. Kitabın I. Kısmına Osmanlı İmparatorluğu dönemi anayasal hareketleri konu alınarak başlanıyor. Anayasalcılığa ve hukuk devleti esasına dayanan devlet anlayışına geçişin başka bir deyişle batılılaşma hareketlerinin başlangıcı sayılan Tanzimat’a hazırlık dönemi

Kübra Demirbıdak

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store